Voorwaarden

Algemene voorwaarden

van WebBuildingFirm.com,
Prof. K. Schilderhof 75, 8264 BL Kampen, Nederland
E. Claessenslaan 35, 2045 Niel, België
Werfstraat 1-10, 7607 HJ Almelo, Nederland

Artikel 1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door WebBuildingFirm.com aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen WebBuildingFirm.com en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WebBuildingFirm.com waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij WebBuildingFirm.com die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. Door WebBuildingFirm.com uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. WebBuildingFirm.com is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid WebBuildingFirm.com

4.1. WebBuildingFirm.com verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat WebBuildingFirm.com bepaalde werkzaam-heden verrichten door derden.

4.2.WebBuildingFirm.com spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door WebBuildingFirm.com niet kan worden aangehouden, zal WebBuildingFirm.com de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daar-aan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. WebBuildingFirm.com gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. WebBuildingFirm.com aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van WebBuildingFirm.com is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door WebBuildingFirm.com te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart WebBuildingFirm.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als WebBuildingFirm.com de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van WebBuildingFirm.com.

5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens WebBuildingFirm.com na te komen.

5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is WebBuildingFirm.com gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling

7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 30% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt WebBuildingFirm.com de klant na het einde van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur.

7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 7 dagen na factuurdatum.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WebBuildingFirm.com onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien WebBuildingFirm.com tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.

7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Originaliteit en CMS

8.1 WebBuildingFirm.com maakt soms gebruik van bestaande lay-outs. Bij pagina indeling en op vlak van template. Alle lay-outs worden echter opgeleverd met zoveel mogelijke opname van de door de klant aangeleverde input zoals kleuren, logo’s, teksten, wensen. Daar alle WebBuildingFirm.com websites ook op technisch vlak SEO voorbereid zijn is originaliteit gewaarborgd.

8.2 WebBuildingFirm.com bouwt al zijn websites in het CMS WordPress tenzij anders vermeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

9.2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands of Belgisch recht van toepassing.

9.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 WebBuildingFirm.com is een onderdeel van Changelink